Onderwijs op maat


De afgelopen jaren hebben de intern begeleiders, directie en het team een zorgstructuur opgebouwd waarbij de ontwikkeling van het individuele kind zo goed mogelijk in kaart gebracht wordt en het aanbod aangepast wordt aan het kind. Hieronder een toelichting op de belangrijkste onderdelen van onze zorgstructuur.
 

De uitgangspunten:

  1. Ieder kind ontwikkelt zich naar zijn mogelijkheden. Het ene kind leert sneller, de ander gemiddeld en sommige kinderen hebben een langere tijd nodig om iets te leren.
  2. Ieder kind leert anders. Verschillen ontstaan door verschillen in intelligentie, werkhouding en door het milieu en de cultuur waar de kinderen vandaan komen. Wij richten ons onderwijs zo in dat ieder kind zo goed mogelijk tot zijn recht komt, ongeacht de verschillende leermogelijkheden.
  3. Een goed pedagogisch klimaat is een belangrijke voorwaarde om te komen tot leren. Dit doen we door de sfeer in onze klassen zo goed mogelijk te maken, zodat ieder kind zich veilig en gewaardeerd voelt
Basiszorg en onderwijs op maat:

Alle kinderen vallen in eerste instantie in onze basiszorg. In de basiszorg is de aanpak toegespitst op ieder kind persoonlijk, maar de kinderen passen wel in onze algemene groepsplannen. We werken voor rekenen en spelling met pré-toetsen. Dat betekent dat we voordat we met een nieuw blok starten, eerst een toets afnemen om te kijken, welke leerstof onze aandacht nodig heeft, welke leerlingen de stof al redelijk beheersen en meer uitdaging verdienen en welke leerlingen juist extra begeleiding nodig hebben. 
 
We werken met het Activerende Directe Instructiemodel. Dit betekent dat we goed weten hoe we de leerstof het beste over kunnen brengen. Differentiatie hoort daarbij. Maar we werken ook met coöperatieve werkvormen en starten komend schooljaar met weektaken. Zo kunnen kinderen ook steeds meer zelf verantwoordelijk worden voor hun eigen leerproces.
 
Groepsplannen:

Aan het begin van het schooljaar maken de groepsleerkrachten allereerst een algemeen groepsplan, waarin opgeschreven wordt welke aanpak de diverse leerlingen nodig hebben en de eventuele bijzonderheden van een kind (gehoorproblemen, bepaald gedrag e.d.). Ook maken we voor de hoofdvakken lezen, spellen, begrijpend lezen en rekenen een groepsplan.
De essentie van een groepsplan is het aanbieden van leerstof op niveau. Een groepsplan geeft een snel en eenvoudig overzicht in het werken op 3 niveaus:
  • Leerlingen die extra aandacht nodig hebben (extra instructie, soms RT in de klas).
  • De grote middengroep van leerlingen, die werkt met de basisstof (vaak aangevuld met extra opgaven)
  • De leerlingen die werken met basisstof en die extra uitdaging nodig hebben, dus verrijking.
 
  • We werken volgens de uitgangspunten van het Handelingsgericht Arrangeren. We brengen de onderwijsbehoeften in kaart, analyseren de prestaties, zoeken mogelijke oorzaken, kijken naar protectieve factoren (=factoren, die het kind juist kunnen helpen) en zetten met deze informatie een plan op voor de komende 6 - 10 weken.   
  • Het doel van dit alles is de verbetering van de prestaties van de hele groep en van iedere leerling individueel. Daarom worden de groepsplannen ook drie tot vier keer per jaar geëvalueerd en bijgesteld.