En wat als u niet tevreden bent?

De eerste stap die u dan zet, is natuurlijk naar de klassenleerkracht en/of naar de directeur. U vraagt een gesprek aan en meestal komen we er dan wel uit. Gerichte feedback helpt ons om beter te worden.

Toch kan het zijn, dat u vindt dat uw klacht niet goed wordt opgepakt. Wat dan?

Interne Contactpersoon.
De interne vertrouwenspersoon is binnen de school de aangewezen functionaris voor de eerste opvang van ouders die een klacht hebben. Bij klachten op het gebied van machtsmisbruik verwijst de interne contactpersoon door naar de externe vertrouwenspersoon. Ook als de ouders een klacht willen indienen tegen de school kan de interne contactpersoon hen doorverwijzen.
De interne contactpersonen zijn: Juf Angela (groep 1/2) en juf Debby (groep 4b).

Externe Vertrouwenspersoon.
Als een klacht verder gaat en niet intern opgelost kan worden, dan komt de externe vertrouwenspersoon in beeld. Deze kijkt met u hoe de klacht het beste aangepakt kan worden. In eerste instantie zal er altijd geprobeerd worden een oplossing te zoeken tussen ouders/verzorgers, leerlingen en school. Indien dit niet lukt, kan worden overwogen een klacht in te dienen bij de klachtencommissie. De externe vertrouwenspersoon begeleidt de klager bij alle stappen.

 Externe vertrouwenspersonen:

    GGD Hollands Noorden
    t.a.v. de externe vertrouwenspersoon
    Postbus 9276
    1800GG Alkmaar
    088 0100 555

Het bestuur van sko De Streek is lid van de Klachtencommissie voor het Katholiek Onderwijs. De namen van de leden van de commissie en de modelklachtenregeling kunt u vinden op www.gcbo.nl
Het adres van de commissie luidt:
    De Klachtencommissie voor het katholiek onderwijs
    Postbus 82324
    2508 EH Den Haag.

Voor klachtenmeldingen over seksuele intimidatie, seksueel misbruik, ernstig psychisch of fysiek geweld:
    Meldpunt Vertrouwensinspecteur
    0900 - 11131